GOIGS A LA MARE DE DÉU DEL ROSER

 

Vostres goigs amb gran plaer

cantarem Verge Maria.

Puix la vostra Senyoria

és la Verge del Roser.

 

Déu plantà dins Vós Senyora

un Roser molt ecel·lent,

quan vos féu mereixedora

de concebre'l purament;

donant fe al missatger,

que del cel vos trametia,

el Déu Pare que volia,

fóssiu Mare del Roser.

 

Del Sant Ventre produïda

la planta del Roser verd

fou del Àngels circuïda,

i servida en gran concert,

i restà pur i sencer

vostre cos amb alegria,

quan parí en l'Establia

el celestial Roser.

 

Quan els Reis devots sentiren

del roser la gran olor

amb l'estel ensems partiren,

per adorar el Senyor,

i trobaren ésser ver

de Balaam la profecia

quan vostre mercè tenia

en els braços el Roser.

 

Gran delit vos presentava

vostre Fill ressuscitat

amb cinc llagues que portava

en les Mans, Peus i Costat;

per les quals fou Llucifer,

qui amb els Sants l'infern omplia

espoliat en aquell dia,

que florí el Sant Roser.

 

No fou de menor estima

el Goig de l'Esperit Sant

quan baixà de l'alta cima

a vostre col·legi Sant

i regà aquell planter

que nostre Déu elegia

per estar en companyia

del celestial Roser.

 

La vostra vida acabada

fou el major Goig sentit

l'ésser a Déu presentada

triomfant al Paradís;

i Sentora us volgué fer

del Tresor que posseïa

col·locant-vos com devia

sota l'ombra del Roser.

 

Manà vostra Senyoria

als frares predicadors

que de vostra Confraria

fossin instituïdors;

i així ells la han fundada

obeint vostre voler

dignament intitulada

Verge i Mare del Roser.

 

Puix mostrau vostre poder

fent miracles cada dia

protegiu Verge Maria

els Confrares del Roser.