ESGLÉSIA DE SANT VICENÇ

 

Les ruïnes de l'església de Sant Vicenç i de la seva necròpolis es troben uns 200 metres a llevant del veïnat de les Corts, a tocar la riba dreta i la mota del Rec del Molí o Ter Vell, molt prop del molí d'en Dou.

De l'església es por veure, encara, dempeus la meitat nord de l'absis i, gràcies als treballs d'excavació, el traçat del mur lateral nord de la nau i una petita part de la necròpolis.

Sant Vicenç era una església d'una nau i absis semicircular, del període ROMÀNIC II (segles X-XI) i sembla que havia tingut transepte. Tota la part sud de l'edifici, tant de la nau com de la capaçalera, queda dessota el terraplè que forma el marge artificial del Rec del Molí.

El mur septentrional de la nau es manté en un tram d'un metre de llargada, prop de l'angle de capçalera, en una altura de dos metres. En tota la part restant hi queden de 4 a 5 filades de pedres. El seu aparell és de pedres petites, quadrangulars, bastament escairades, que formen filades seguides.

L'interior de la nau ha estat excavat en alguns llocs fins al fons del jaciment. Hi ha un paviment en opus testaceum sota del qual hi aparegueren dues sepultures.

L'àbsis, en tota la seva meitat nord es manté en l'altura original. Al centre es pot veure el muntant i l'arrencada de l'arc d'una finestra d'obertura a l'interior. L'arc posseeix una marcada banqueta. En el seu extrem nord l'absis queda adossat exteriorment a una paret posterior, que també destruí el transepte.

L'aparell és de petites pedres bastament escairades, de forma rectangular, que formen filades seguides. Estan travades amb argamassa i s'hi veuen pel mig nombrosos trossos de terrissa romana. En la part alta, fragments de bipedals o de tègules, posats horitzontalment, formen una filada que segueix en tota la part conservada de l'absis.

A la part septentrional de l'església hi ha la necròpolis. En les excavacions aparegueren nombrosos enterraments. La major part són de lloses clavades amb coberta de pedra arenosa o de pissarra. També n'hi ha de pedres i argamassa. Dins l'habitació situada al nord de l'absis hi han dos sepulcres de caixa, de pedra arenosa, rectangulars, amb cobertes de doble vessant. Les cobertes tenen tres prominents ressalts a cada banda, un a cada extrem i un al centre. Són idèntics als que aparegueren a l'entorn de la basílica de la Neàpolis.

 

Galeria
Inferior
Sant Vicenç
Sant Vicenç