QÜESTIONS PRÀCTIQUES

 

Per contreure matrimoni eclesiàstic cal:

  • Haver rebut el sagrament del Baptisme, almenys un dels dos.
  • Posar-se en contacte amb la parròquia de cada un dels nuvis molt abans del casament, abans de fixar la data en ferm.
  • Fer una preparació amb el mossèn i/o amb parelles acollidores.
  • Obrir un expedient. A tal fi es demanarà la partida de Baptisme, fotocòpia de la pàgina corresponent del Llibre de Família dels pares, eventualment uns testimonis...
  • Acceptar i declarar que el projecte de parella és el d'un matrimoni cristià.
  • Madurar i aprofundir el compromís d'amor.
  • Preparar la celebració.

Si es desitja celebrar la cerimònia del casament en una altra parròquia, es a dir, no en la dels nuvis, aquests demanaran igualment al rector de les pròpies parròquies, d'on provenen, que instrueixi l'Expedient Matrimonial i que'ls faci el curset de Preparació.

Una vegada celebrat el casament, el rector de la parròquia, en la que s'hagi contret, farà un certificat per comunicar-ho al Registre Civil, on inscriuen el matrimoni i donen el Llibre de Família pertinent.