ELS TEMPS LITÚRGICS

Desglossament dels diferents períodes litúrgics de l'Església Catòlica:

La litúrgia de l'Església està distribuïda en 3 Cicles: A, B i C. Cada cicle conté els 3 temps litúrgics: Nadal, Pasqua i Durant l'Any.

Durant tot un any es regeix, per exemple, pel Cicle A. Evangeli de Sant Mateu.

El següent any es regeix pel Cicle B. Evangeli de Sant Marc.

I l'any tercer pel Cicle C. Evangeli de Sant Lluc.

L'any quart torna a començar-se pel Cicle A. I així successivament.

D'aquesta manera cada 3 anys es fa la rotació completa de la litúrgia de la Paraula. De Sant Joan se'n llegeixen alguns fragments. La majoria de les lectures són d'Els Fets dels Apòstols. També es fan lectures de l'Antic Testament.

Així, doncs, l'any 2008 es regí pel Cicle A, que començà el I Diumenge d'Advent de l'any 2007 per preparar el Nadal.

L'any 2009 es regí pel Cicle B, que igualment començà el I Diumenge d'Advent de l'any 2008.

L'any 2010 es regí pel Cicle C, que també començà el I Diumenge d'Advent de l'any 2009.

Així, doncs, serà la rotació pels propers anys:

 

Any 2017: Cicle A

Any 2018: Cicle B

Any 2019: Cicle C

Any 2020: Cicle A

Any 2021: Cicle B

Any 2022: Cicle C

Any 2023: Cicle A

Any 2024: Cicle B

Any 2025: Cicle C

I així successivament els anys posteriors....